Retratos por Reno Mancuso- Maria Helena Mancuso- 11-5-1951

Maria Helena Mancuso
Maria Helena Mancuso
Maio de 1951